May 3, 2011

Behind the Indochina War, Political Background

Original Title: Hậu trường chính trị, phía sau cuộc chié̂n Đông Dương: những điè̂u ít được bié̂t về cuộc chié̂n tranh Việt Nam.
Author: Tường Hữu.
Publisher: Nhà xuá̂t bản Công an nhân dân, 2003. Digitalisiert am 5. Sept. 2008
ebook, 384 pages.