Dec 12, 2020

Book review : Chính Đề Việt Nam - Political Solution for Vietnam

Original Title in Vietnamese: Chính Đề Việt Nam
Proposed English Title: Political Solution for Vietnam
Author: Le Van Dong alias Tung Phong 
Publishers: Hung Vuong, 2009 (First edition in 1964)

About the book:
The book presents an overview of world history, social development through different times, Vietnam's position in the world, and proposes a direction of development for Vietnam as a country and what Vietnamese people as a nation should do. The original version was published in 1964 and presented the author's view on Vietnam major issues in the political and historical context of that time. The coup in 1963, then the victory of North Vietnam in 1975 has brought Vietnam into another context. 
50 years later, the viewpoints presented by Author Tung Phong are still actual. The publishers wish to re-publish this book for those wishing to study history in its context.

Excerpt (in Vietnamese)

"Đứng trước hoàn cảnh Việt Nam hôm nay những người thật sự quan tâm tới vận mệnh dân tộc không khỏi âu lo khi nhìn thấy cơ đồ của tổ tiên đang bị kẻ thù phương bắc bao vây và gặm nhấm từng phần từ khắp mọi lãnh vực; bên trong thì bè lũ tham ô ngu dốt đang tiếp tay cho giặc làm bại hoại sức đề kháng, nhằm triệt hạ ý chí quật cường của dân tộc nên nguy cơ nước ta lại rơi vào ách thống trị phương bắc không còn là vấn đề bàn cãi, mà chỉ là thời gian, nếu chúng ta không sớm thức tỉnh.


Tìm lại những bài học lịch sử của tiền nhân để áp dụng vào con đường cứu nước và dựng nước trong thời đại hôm nay, thật ra đã có sẵn ngay trong tập tài liệu này. Nếu đem đối chiếu những diễn biến chính trị toàn cầu có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam trong mấy chục năm qua, thì chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa khâm phục, vì những diễn tiến ấy đã được đề cập đến, và phân tích một cách chính xác cách nay đã gần 50 năm. Do đó điểm hội tụ những trăn trở của lớp sĩ phu trong nước cũng như ở hải ngoại muốn nhìn thấy hướng đi tương lai của dân tộc hiện rõ nét ngay trong tập Chính Đề Việt Nam này. Tập tài liệu không vạch ra những chi tiết, vì đó là một lược đồ mang tính lịch sử, không phải chỉ một hai thế hệ, mà là sự nối tiếp của một ngàn năm lịch sử, và sẽ kéo dài đến hàng ngàn năm về sau. Do đó lược đồ này cần được nghiên cứu sâu rộng để soạn thảo thành những tài liệu chi tiết của từng vấn đề, hầu có thể áp dụng hiệu quả vào công cuộc chung của đất nước. Đây là một công trình nghiên cứu cần sự góp sức của nhiều khối óc ở trong nước cũng như hải ngoại."

Table of Contents

Lời Trần Tình
Lời Nhà Xuất Bản
Bối Cảnh Của Vấn Đề

 • PHẦN I:
  • Nhận Định Về Thế Giới
 • PHẦN II:
  • Vị Trí Của Việt Nam Trong Khung Cảnh Thế Giới Vừa Trình Bày
  • Một Ví Dụ Lịch Sử
  • Chỉnh Đốn Nội Bộ
 • PHẦN III:
  • Điều Kiện Nội Bộ
  • Cơ Sở Hạ Tầng Vô Tổ Chức
  • Vai Trò Của Mìền Nam
  • Đường Lối Phát Triển
 • PHẦN IV:
  • Một Lập Trường Thích Hợp Với Các Nhận Xét Trên
  • Tư Tưởng, Phương Pháp, Hình Thức
  • Nghiệp Đoàn Việt Nam
  • Việt ngữ và Hoa ngữ
 • KẾT LUẬN:
  • Trụ Mà Không Trụ

Các link về sách lịch sử văn hóa văn nghệ pháp luật nhân quyền gồm cả sách dịch:

 • http://sachdientumienphi.blogspot.ch/2014/11/dvd-ebook-lich-su-tong-hop-sach-lich-su.html
 • http://sachdientumienphi.blogspot.ch/2014/11/dvd-ebook-tu-sach-sos-tong-hop-cac-sach.html
 • http://sachdientumienphi.blogspot.ch/2014/11/dvd-ebook-nguyen-hien-le-sach-viet-va.html
 • http://sachdientumienphi.blogspot.ch/2014/11/dvd-ebook-van-hoc-tuyen-tap-sach-binh.html
 • http://sachdientumienphi.blogspot.ch/2014/11/dvd-ebook-van-nghe-dan-gian-tuyen-tap.html