May 5, 2011

Một ngày là mười năm! (Ten Years in One Day)

Original Title in Vietnamese: Một ngày là mười năm!
Author: Phạm Quang Đẩu
Publisher: Lao Dong Publishing, 2007
Proposed English Title: Ten Years in One Day


Vietnamese version online: Click here