May 28, 2011

Vietnam History Việt Nam sử lược

Original Title in Vietnamese: Việt Nam sử lược
by Author: unknown
Publisher: MaxReading.com
Vietnamese version online: click here
Content
#Tựa đềSố lần xem
1Tựa827
2Nước Việt Nam1043
3Phần 1 - Chương 1 - Họ Hồng Bàng800
4Phần 1 - Chương 2 - Nhà Thục389
5Phần 1 - Chương 3 - Xã hội nước Tàu về đời Tam Đại và đời nhà Tần331
6Phần 1 - Chương 4 - Nhà Triệu278
7Phần 2 - Chương 1 - Bắc thuộc lần thứ 1246
8Phần 2 - Chương 2 - Trưng Vương230
9Phần 2 - Chương 3 - Bắc thuộc lần thứ 2230
10Phần 2 - Chương 4 - Nhà Tiền Lý244
11Phần 2 - Chương 5 - Bắc thuộc lần thứ 3237
12Phần 2 - Chương 6 - Kết quả của thời Bắc thuộc238
13Phần 3 - Chương 1 - Nhà Ngô214
14Phần 3 - Chương 2 - Nhà Đinh210
15Phần 3 - Chương 3 - Nhà Tiền Lê239
16Phần 3 - Chương 4 - Nhà Lý274
17Phần 3 - Chương 5 - Nhà Lý (tiếp theo)225
18Phần 3 - Chương 6 - Nhà Trần, thời kỳ thứ nhất232
19Phần 3 - Chương 7 - Giặc nhà Nguyên293
20Phần 3 - Chương 8 - Giặc nhà Nguyên (tiếp theo)228
21Phần 3 - Chương 9 - Nhà Trần, thời kỳ thứ hai241
22Phần 3 - Chương 10 - Nhà Trần, thời kỳ thứ ba187
23Phần 3 - Chương 11 - Nhà Hồ204
24Phần 3 - Chương 12 - Nhà Hậu Trần202
25Phần 3 - Chương 13 - Thuộc nhà Minh211
26Phần 3 - Chương 14 - Mười năm đánh quân Tàu197
27Phần 3 - Chương 15 - Nhà Lê210
28Phần 4 - Chương 1 - Lịch triều lược kỷ238
29Phần 4 - Chương 2 - Nam triều Bắc triều219
30Phần 4 - Chương 3 - Trịnh Nguyễn phân tranh250
31Phần 4 - Chương 4 - Sự chiến tranh200
32Phần 4 - Chương 5 - Công việc họ Trịnh làm ở đất Bắc202
33Phần 4 - Chương 6 - Công việc họ Nguyễn làm ở miền Nam242
34Phần 4 - Chương 7 - Người Âu châu sang nước Nam203
35Phần 4 - Chương 8 - Vận trung suy của Chúa Nguyễn210
36Phần 4 - Chương 9 - Chúa Trịnh mất nghiệp Chúa223
37Phần 4 - Chương 10 - Nhà Hậu Lê mất ngôi vua222
38Phần 4 - Chương 11 - Nhà Nguyễn Tây Sơn196
39Phần 4 - Chương 12 - Nguyễn Vương nhất thống nước Nam199
40Phần 5 - Chương 1 - Thế Tổ204
41Phần 5 - Chương 2 - Thánh Tổ209
42Phần 5 - Chương 3 - Thánh Tổ (tiếp theo)189
43Phần 5 - Chương 4 - Hiến Tổ199
44Phần 5 - Chương 5 - Dực Tông189
45Phần 5 - Chương 6 - Chế độ và tình thế nước Việt Nam đến cuối đời vua Tự Đức205
46Phần 5 - Chương 7 - Nước Pháp lấy đất Nam Kỳ219
47Phần 5 - Chương 8 - Giặc giã ở trong nước226
48Phần 5 - Chương 9 - Quân Pháp lấy Bắc kỳ lần thứ 1204
49Phần 5 - Chương 10 - Tình thế nước Nam từ sau năm Giáp Tuất về sau199
50Phần 5 - Chương 11 - Quân Pháp lấy Bắc kỳ lần thứ 2238
51Phần 5 - Chương 12 - Cuộc bảo hộ của nước Pháp245
52Phần 5 - Chương 13 - Chến tranh với nước Tàu229
53Phần 5 - Chương 14 - Loạn ở Trung Kỳ215
54Phần 5 - Chương 15 - Việc đánh dẹp ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ216
55Phần 5 - Chương 16 - Công việc của người Pháp tại Việt Nam280
56Tổng kết433