Skip to main content

Xin mời các bạn vào xem sách liên quan đến Việt Nam

Các bn thân mến,
Tôi đang sưu tp khong hơn 1000 ta sách mà tôi mun trao đi thêm vi các bn đ thành lp t sách online cho cng đng người Vit và nhng nhà nghiên cu v Vit Nam qua mt chương trình ging dy v Vit Nam mà tôi đang thc hin vi ĐH UBIS, University of Business and International Studies tai Genève.
Xin mi các bn vào xem sách liên quan đến Vit Nam gm các đ tài lch s,  văn hóa, hc tp kinh doanh và đu tư, bng tiếng Anh và tiếng Vit trang web yourvietbooks.com.
Yourvietbooks.com bao gm nhng tài liu nghiên cu v Vit Nam do các vin nghiên cu ca các đi hc chuyên v châu Á thc hin và sưu tm. Đây là nhng tài liu rt quý giá đánh giá tình hình ca Vit Nam. yourvietbooks.com cũng gii thiu các tin tc rút t Net ca Vit Nam có tính cht liên quan đến cng đng. Ngoài ra còn có các sách v lch s, kinh tế chính tr, văn hc, tiu thuyết ca dòng báo hi ngoi, các nhà văn mi viết bng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đc hoc tiếng Vit.
Chúng tôi đang kêu gi các bn góp sc dch các bài gii thiu mà chúng tôi đang đăng ti trên yourvietbooks.com qua bn (4) ngôn ng chính là Anh-Pháp-Đc-Vit đ to điu kin cho cng đng Vit Nam gm các la tui và ngôn ng khác nhau có th tìm hiu và hc tp thêm v ngoi ng đang mun trau di thêm.
Đây cũng là cơ hi đ các con em sng ti nưc ngoài có th tìm hiu thêm v văn hóa Vit qua tp luyn k năng dch ca mình t tiếng Vit qua tiếng Anh-Pháp-Đc hoc ngược li.
Tôi thiết nghĩ trong chúng ta ai cũng mong mun có s trao đi HAI CHIU, v phía tôi có b nhiu thi gian đ đóng góp và cũng ưc mong đưc NHN TR LI ý kiến ca các bn. Ch như vy chúng tôi mi có th cùng nhau hc hi ln nhau đ tiến b và hiu biết thêm.
Xin các bn ng h chương trình này bng cách gii thiu cho các bn bè cùng xem.


Anh Tho Andres, MBA
@YourVietnamExpert.com
Bridging Know-How and Opportunities
Mobile: +41 77 437 8211
Skype: yourviet
Email: yourvietbooks@gmail.com

Xem hướng dẫn cách truy cập bằng tiếng Anh

About YourVietBooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Economy, or Business. Most titles are in English, but some are only available in French or Vietnamese. We can provide interested parties an accurate translation of some parts of the books for your research purposes. Translations are done by YourVietnamExpert's qualified and experienced translators. Contact us at yourvietnamexpert.com/quotes.htm.

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …

Radio Saigon

Hi All,

I just discover this radio station, broadcasting from Houston in Vietnamese. Here are some highlights of their news.

Radio Saigon is a broadcasting center that distributes programs to multiple stations in the Vietnamese community including Houston, Dallas, Northern California, and Southern California.
RSH 900AM KREH, the first station of Radio Saigon, is the leading Vietnamese radio station in Houston, TX since 1999. Radio Saigon provides original and informative programs covering issues on all aspects of life; diverse daily and weekend hosts; guest experts and celebrities appealing to all age groups; veteran journalists with established reputation; and traditional values combined with modern vision. News and Information Good morning, Houston!SportsFinanceScienceMedicineEntertainment Headline NewsTraffic & WeatherTalk Shows Youth TalkLaw & LifeHeath & LifeUs WOMENVoters' ForumThe Car & YouBusiness ForumPolitics and YouLove and FamilyHome ImprovementSafety & th…