Skip to main content

Xin mời các bạn vào xem sách liên quan đến Việt Nam

Các bn thân mến,
Tôi đang sưu tp khong hơn 1000 ta sách mà tôi mun trao đi thêm vi các bn đ thành lp t sách online cho cng đng người Vit và nhng nhà nghiên cu v Vit Nam qua mt chương trình ging dy v Vit Nam mà tôi đang thc hin vi ĐH UBIS, University of Business and International Studies tai Genève.
Xin mi các bn vào xem sách liên quan đến Vit Nam gm các đ tài lch s,  văn hóa, hc tp kinh doanh và đu tư, bng tiếng Anh và tiếng Vit trang web yourvietbooks.com.
Yourvietbooks.com bao gm nhng tài liu nghiên cu v Vit Nam do các vin nghiên cu ca các đi hc chuyên v châu Á thc hin và sưu tm. Đây là nhng tài liu rt quý giá đánh giá tình hình ca Vit Nam. yourvietbooks.com cũng gii thiu các tin tc rút t Net ca Vit Nam có tính cht liên quan đến cng đng. Ngoài ra còn có các sách v lch s, kinh tế chính tr, văn hc, tiu thuyết ca dòng báo hi ngoi, các nhà văn mi viết bng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đc hoc tiếng Vit.
Chúng tôi đang kêu gi các bn góp sc dch các bài gii thiu mà chúng tôi đang đăng ti trên yourvietbooks.com qua bn (4) ngôn ng chính là Anh-Pháp-Đc-Vit đ to điu kin cho cng đng Vit Nam gm các la tui và ngôn ng khác nhau có th tìm hiu và hc tp thêm v ngoi ng đang mun trau di thêm.
Đây cũng là cơ hi đ các con em sng ti nưc ngoài có th tìm hiu thêm v văn hóa Vit qua tp luyn k năng dch ca mình t tiếng Vit qua tiếng Anh-Pháp-Đc hoc ngược li.
Tôi thiết nghĩ trong chúng ta ai cũng mong mun có s trao đi HAI CHIU, v phía tôi có b nhiu thi gian đ đóng góp và cũng ưc mong đưc NHN TR LI ý kiến ca các bn. Ch như vy chúng tôi mi có th cùng nhau hc hi ln nhau đ tiến b và hiu biết thêm.
Xin các bn ng h chương trình này bng cách gii thiu cho các bn bè cùng xem.


Anh Tho Andres, MBA
@YourVietnamExpert.com
Bridging Know-How and Opportunities
Mobile: +41 77 437 8211
Skype: yourviet
Email: yourvietbooks@gmail.com

Xem hướng dẫn cách truy cập bằng tiếng Anh

About YourVietBooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Economy, or Business. Most titles are in English, but some are only available in French or Vietnamese. We can provide interested parties an accurate translation of some parts of the books for your research purposes. Translations are done by YourVietnamExpert's qualified and experienced translators. Contact us at yourvietnamexpert.com/quotes.htm.

Popular posts from this blog

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…

Vietnamese Classical Literature - 19th Century

Vietnam Classical Literature is not known to the outside world as Chinese Literature. For the younger generation, the study of Vietnamese literature seem to fade away, leaving place to contemporary authors on topics on modern existentialism. In my attempt to "come back to source", I have started a collection of books on Vietnam, and classify them under various topics such as Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. 

Here is a short picture of the literary world under the last dynasty of Vietnam: the Nguyen. 

Indeed, the 19th Century was a flourishing century for literature and the arts in Vietnam. It opened up with the Kim Vân Kiều  by Nguyễn Du (1765-1820) and closed with the anonymous Song of True Patriotism (Chính Khí Ca :1900). 

Three outstanding talents, Nguyen Du, Mdm Ho Xuan Huong and Nguyen Dinh Chieu contri…

Vietnamese Translators: Join our translation project for Globethics.net Focus series

Translation project for Globethics.net Focus series

Hi các bạn, chúng tôi kêu gọi việc dịch sách ra tiếng việt để khuyến khích về phong cách sống, lao động và học tập với chuỗi giá trị và văn hóa dựa trên nhân bản. Các bạn nào muốn ghi danh xin click vào đường link này: https://form.jotformeu.com/61101612928347
Xin cám ơn.
Anh Thơ Andres
Globethics Publications | Focus Series
Each volume in this series focuses on a current ethical issue with global relevance and usually has a single author. Here is a selection of works calling for volunteers to translate into Vietnamese:

Ethics in Politics: Why it matters more than ever and how it can make a difference (2012) 
Benoît Girardin
ISBN 978-2-940428-20-5 - Globethics.net Focus No. 5

" This book is an affirmation: Yes, ethics in politics is possible – and it pays off. It is not a naive dream. The author chooses a pragmatic approach and tests whether value orientation can make a difference in politics and how. He presents practical cases and o…