Jun 5, 2011

Xin mời các bạn vào xem sách liên quan đến Việt Nam

Các bn thân mến,
Tôi đang sưu tp khong hơn 1000 ta sách mà tôi mun trao đi thêm vi các bn đ thành lp t sách online cho cng đng người Vit và nhng nhà nghiên cu v Vit Nam qua mt chương trình ging dy v Vit Nam mà tôi đang thc hin vi ĐH UBIS, University of Business and International Studies tai Genève.
Xin mi các bn vào xem sách liên quan đến Vit Nam gm các đ tài lch s,  văn hóa, hc tp kinh doanh và đu tư, bng tiếng Anh và tiếng Vit trang web yourvietbooks.com.
Yourvietbooks.com bao gm nhng tài liu nghiên cu v Vit Nam do các vin nghiên cu ca các đi hc chuyên v châu Á thc hin và sưu tm. Đây là nhng tài liu rt quý giá đánh giá tình hình ca Vit Nam. yourvietbooks.com cũng gii thiu các tin tc rút t Net ca Vit Nam có tính cht liên quan đến cng đng. Ngoài ra còn có các sách v lch s, kinh tế chính tr, văn hc, tiu thuyết ca dòng báo hi ngoi, các nhà văn mi viết bng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đc hoc tiếng Vit.
Chúng tôi đang kêu gi các bn góp sc dch các bài gii thiu mà chúng tôi đang đăng ti trên yourvietbooks.com qua bn (4) ngôn ng chính là Anh-Pháp-Đc-Vit đ to điu kin cho cng đng Vit Nam gm các la tui và ngôn ng khác nhau có th tìm hiu và hc tp thêm v ngoi ng đang mun trau di thêm.
Đây cũng là cơ hi đ các con em sng ti nưc ngoài có th tìm hiu thêm v văn hóa Vit qua tp luyn k năng dch ca mình t tiếng Vit qua tiếng Anh-Pháp-Đc hoc ngược li.
Tôi thiết nghĩ trong chúng ta ai cũng mong mun có s trao đi HAI CHIU, v phía tôi có b nhiu thi gian đ đóng góp và cũng ưc mong đưc NHN TR LI ý kiến ca các bn. Ch như vy chúng tôi mi có th cùng nhau hc hi ln nhau đ tiến b và hiu biết thêm.
Xin các bn ng h chương trình này bng cách gii thiu cho các bn bè cùng xem.


Anh Tho Andres, MBA
@YourVietnamExpert.com
Bridging Know-How and Opportunities
Mobile: +41 77 437 8211
Skype: yourviet
Email: yourvietbooks@gmail.com

Xem hướng dẫn cách truy cập bằng tiếng Anh

About YourVietBooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Economy, or Business. Most titles are in English, but some are only available in French or Vietnamese. We can provide interested parties an accurate translation of some parts of the books for your research purposes. Translations are done by YourVietnamExpert's qualified and experienced translators. Contact us at yourvietnamexpert.com/quotes.htm.