Jul 20, 2011

Encyclopedia on Vietnam's National Defense

Original Title in Vietnamese: BÁCH KHOA TRI THỨC QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN
By Authors: many authors
Publisher: Chính trị quốc gia (2003)
About the Book
Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, với biết bao biến cố và thăng trầm, đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt và sự trường tồn của dân tộc ta mà cội nguồn của sức mạnh đó là ý thức độc lập, tự chủ, tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường bất khất và chí thông minh, sáng tạo của nhân dân ta. Một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay phải tiếp tục tổng kết, khẳng định những giá trị truyền thống để tự hào, giữ gìn, phát huy và vững tin vào tương lai của dân tộc ta. Với mục đích đó, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản cuốn sách "Bách Khoa Tri Thức Quốc Phòng Toàn Dân" .
Cuốn sách giới thiệu những vấn đề cơ bản, những lĩnh vực quan trọng của quốc phòng, quân sự như: lịch sử chiến tranh; lịch sử tư tưởng quân sự; nghệ thuật quân sự; lịch sử kỹ thuật quân sự - vũ khí, trang bị huấn luyện - giáo dục quân sự; học thuyết quân sự Việt Nam; dự báo quân sự thế kỷ XXI...
Cuốn "Bác Khoa Tri Thức Quốc Phòng Toàn Dân" là công trình nghiên cứu khoa học công phu, công trình sưu tập phong phú trên lĩnh vực quốc phòng, quân sự nhằm phổ biến những tri thức, những kinh nghiệm lịch sử xây dựng nền quốc phòng của thế giới và của nhân dân ta trong suốt thời kỳ lịch sử. Đây là cuốn sách cần thiết giúp nâng  cao hiểu biết và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cách mạng, của con người trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.
Contents
MỤC LỤC:
Lời nhà xuất bản
Lời tựa
Lời dẫn
Phần thứ nhất: Lịch sử chiến tranh
Phần thứ hai: Lịch sử tư tưởng quân sự
Phần thứ ba: Nghệ thuật quân sự
Phần thứ tư: Lịch sử kỹ thuật quân sự - vũ khí, trang bị quân sự
Phần thứ năm: Lịch sử tổ chức quân sự
Phần thứ sáu: Tìm hiểu học thuyết quân sự Việt Nam
Phần thứ bảy: Hậu cần quân sự
Phần thứ  tám: Văn hóa quân sự
Phần thứ chín: Huấn luyện - giáo dục quân sự và chiến tranh tâm lý- chống chiến tranh tâm lý
Phần thứ mười: Nhân vật lịch sử Việt Nam
Phần thứ mười một: Địa danh lịch sử Việt Nam và các địa phương, đơn vị anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang thời đại Hồ Chí Minh
Phần thứ mười hai: Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý về quốc phòng - an ninh
Phần thứ mười ba: Dự báo quân sự thế kỷ XXI
Phần mục lục: Những con số biết nói


French translation by Anh Tho Andres @YourVietnamExpert.com 
Vietnamese translation by Cuong Phan, Kim Hoang, Bich Hong, Bao Han 
German translation by Han Dang-Klein 
Italian translation by Phan Cong Danh 
Japanese translation by Hong Anh 

About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Economy, or Business. Most titles are in English, but some are only available in French or Vietnamese. We can provide interested parties an accurate translation of some parts of the books for your research purposes. Translations are done by YourVietnamExpert's qualified and experienced translators. contact@yourvietnamexpert.com