Skip to main content

Encyclopedia on Vietnam's National Defense

Original Title in Vietnamese: BÁCH KHOA TRI THỨC QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN
By Authors: many authors
Publisher: Chính trị quốc gia (2003)
About the Book
Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, với biết bao biến cố và thăng trầm, đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt và sự trường tồn của dân tộc ta mà cội nguồn của sức mạnh đó là ý thức độc lập, tự chủ, tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường bất khất và chí thông minh, sáng tạo của nhân dân ta. Một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay phải tiếp tục tổng kết, khẳng định những giá trị truyền thống để tự hào, giữ gìn, phát huy và vững tin vào tương lai của dân tộc ta. Với mục đích đó, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản cuốn sách "Bách Khoa Tri Thức Quốc Phòng Toàn Dân" .
Cuốn sách giới thiệu những vấn đề cơ bản, những lĩnh vực quan trọng của quốc phòng, quân sự như: lịch sử chiến tranh; lịch sử tư tưởng quân sự; nghệ thuật quân sự; lịch sử kỹ thuật quân sự - vũ khí, trang bị huấn luyện - giáo dục quân sự; học thuyết quân sự Việt Nam; dự báo quân sự thế kỷ XXI...
Cuốn "Bác Khoa Tri Thức Quốc Phòng Toàn Dân" là công trình nghiên cứu khoa học công phu, công trình sưu tập phong phú trên lĩnh vực quốc phòng, quân sự nhằm phổ biến những tri thức, những kinh nghiệm lịch sử xây dựng nền quốc phòng của thế giới và của nhân dân ta trong suốt thời kỳ lịch sử. Đây là cuốn sách cần thiết giúp nâng  cao hiểu biết và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cách mạng, của con người trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.
Contents
MỤC LỤC:
Lời nhà xuất bản
Lời tựa
Lời dẫn
Phần thứ nhất: Lịch sử chiến tranh
Phần thứ hai: Lịch sử tư tưởng quân sự
Phần thứ ba: Nghệ thuật quân sự
Phần thứ tư: Lịch sử kỹ thuật quân sự - vũ khí, trang bị quân sự
Phần thứ năm: Lịch sử tổ chức quân sự
Phần thứ sáu: Tìm hiểu học thuyết quân sự Việt Nam
Phần thứ bảy: Hậu cần quân sự
Phần thứ  tám: Văn hóa quân sự
Phần thứ chín: Huấn luyện - giáo dục quân sự và chiến tranh tâm lý- chống chiến tranh tâm lý
Phần thứ mười: Nhân vật lịch sử Việt Nam
Phần thứ mười một: Địa danh lịch sử Việt Nam và các địa phương, đơn vị anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang thời đại Hồ Chí Minh
Phần thứ mười hai: Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý về quốc phòng - an ninh
Phần thứ mười ba: Dự báo quân sự thế kỷ XXI
Phần mục lục: Những con số biết nói


French translation by Anh Tho Andres @YourVietnamExpert.com 
Vietnamese translation by Cuong Phan, Kim Hoang, Bich Hong, Bao Han 
German translation by Han Dang-Klein 
Italian translation by Phan Cong Danh 
Japanese translation by Hong Anh 

About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Economy, or Business. Most titles are in English, but some are only available in French or Vietnamese. We can provide interested parties an accurate translation of some parts of the books for your research purposes. Translations are done by YourVietnamExpert's qualified and experienced translators. contact@yourvietnamexpert.com

Popular posts from this blog

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…

Vietnamese Classical Literature - 19th Century

Vietnam Classical Literature is not known to the outside world as Chinese Literature. For the younger generation, the study of Vietnamese literature seem to fade away, leaving place to contemporary authors on topics on modern existentialism. In my attempt to "come back to source", I have started a collection of books on Vietnam, and classify them under various topics such as Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. 

Here is a short picture of the literary world under the last dynasty of Vietnam: the Nguyen. 

Indeed, the 19th Century was a flourishing century for literature and the arts in Vietnam. It opened up with the Kim Vân Kiều  by Nguyễn Du (1765-1820) and closed with the anonymous Song of True Patriotism (Chính Khí Ca :1900). 

Three outstanding talents, Nguyen Du, Mdm Ho Xuan Huong and Nguyen Dinh Chieu contri…

Vietnamese Translators: Join our translation project for Globethics.net Focus series

Translation project for Globethics.net Focus series

Hi các bạn, chúng tôi kêu gọi việc dịch sách ra tiếng việt để khuyến khích về phong cách sống, lao động và học tập với chuỗi giá trị và văn hóa dựa trên nhân bản. Các bạn nào muốn ghi danh xin click vào đường link này: https://form.jotformeu.com/61101612928347
Xin cám ơn.
Anh Thơ Andres
Globethics Publications | Focus Series
Each volume in this series focuses on a current ethical issue with global relevance and usually has a single author. Here is a selection of works calling for volunteers to translate into Vietnamese:

Ethics in Politics: Why it matters more than ever and how it can make a difference (2012) 
Benoît Girardin
ISBN 978-2-940428-20-5 - Globethics.net Focus No. 5

" This book is an affirmation: Yes, ethics in politics is possible – and it pays off. It is not a naive dream. The author chooses a pragmatic approach and tests whether value orientation can make a difference in politics and how. He presents practical cases and o…