Skip to main content

Indochina Discovery - One Definition a Day: Khmer Empire

Indochina Discovery
Khmer Empire (kəmĕr`), ancient kingdom of SE Asia

In the 6th cent. the Cambodians, or Khmers, established an empire roughly corresponding to modern Cambodia and Laos. Divided during the 8th cent., it was reunited under the rule of Jayavarman II in the early 9th cent.; the capital was established in the area of Angkor by the king Yasovarman I (r. 889–900). The Angkor period (889–1434), the golden age of Khmer civilization, saw the empire at its greatest extent; it held sway over the valleys of the lower Menam (in present-day Thailand) and the lower Mekong (present-day Cambodia and Vietnam), as well as N into Laos.

The Khmer civilization was largely formed by Indian cultural influences. Buddhism flourished side by side with the worship of Shiva and of other Hindu gods, while both religions coalesced with the cult of the deified king. In the Angkor period many Indian scholars, artists, and religious teachers were attracted to the Khmer court, and Sanskrit literature flourished with royal patronage.

The great achievement of the Khmers was in architecture and sculpture. The earliest known Khmer monuments, isolated towers of brick, probably date from the 7th cent. Small temples set on stepped pyramids next appeared. The development of covered galleries led gradually to a great elaboration of plan. Brick was largely abandoned in favor of stone. Khmer architecture reached its height with the construction of Angkor Wat by Suryavarman II (r. 1113–50) and Angkor Thom by Jayavarman VII (r. 1181–c.1218). Sculpture, which also prospered at Angkor, showed a steady development from relative naturalism to a more conventionalized technique. Bas-reliefs, lacking in the earliest monuments, came to overshadow in importance statues in the round; in the later stages of Khmer art hardly a wall was left bare of bas-reliefs, which conveyed in the richness of their detail and vitality a vivid picture of Khmer life.

The Khmers fought repeated wars against the Annamese (see Annam) and the Chams; in the early 12th cent. they invaded Champa, but, in 1177, Angkor was sacked by the Chams. After the founding of Ayuthia (c.1350), Cambodia was subjected to repeated invasions from Thailand, and the Khmer power declined. In 1434, after the Thai captured Angkor, the capital was transferred to Phnom Penh; this event marks the end of the brilliance of the Khmer civilization.

Bibliography
See L. P. Briggs, The Ancient Khmer Empire (1951); J. Audric, Angkor and the Khmer Empire (1972); J. R. Coburn, Khmers, Tigers, and Talismans (1978).

French translation by Anh Tho Andres @YourVietnamExpert.com
Vietnamese translation by Cuong Phan, Kim Hoang, Bich Hong, Bao Han
German translation by Han Dang-Klein
Italian translation by Phan Cong Danh
Japanese translation by Hong Anh


About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Economy, or Business. Most titles are in English, but some are only available in French or Vietnamese. We can provide interested parties an accurate translation of some parts of the books for your research purposes. Translations are done by YourVietnamExpert's qualified and experienced translators. contact@yourvietnamexpert.com

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …

Radio Saigon

Hi All,

I just discover this radio station, broadcasting from Houston in Vietnamese. Here are some highlights of their news.

Radio Saigon is a broadcasting center that distributes programs to multiple stations in the Vietnamese community including Houston, Dallas, Northern California, and Southern California.
RSH 900AM KREH, the first station of Radio Saigon, is the leading Vietnamese radio station in Houston, TX since 1999. Radio Saigon provides original and informative programs covering issues on all aspects of life; diverse daily and weekend hosts; guest experts and celebrities appealing to all age groups; veteran journalists with established reputation; and traditional values combined with modern vision. News and Information Good morning, Houston!SportsFinanceScienceMedicineEntertainment Headline NewsTraffic & WeatherTalk Shows Youth TalkLaw & LifeHeath & LifeUs WOMENVoters' ForumThe Car & YouBusiness ForumPolitics and YouLove and FamilyHome ImprovementSafety & th…