Skip to main content

Indochina Discovery - One Definition a Day: Cambodia under Sihanouk

Indochina Discovery
Cambodia under Sihanouk
King Norodom Sihanouk abdicated in Mar., 1955, in order to enter politics; his father, Norodom Suramarit, succeeded him as monarch. Sihanouk subsequently formed the Popular Socialist party and served as premier. After Suramarit's death in 1960, the monarchy was represented by Sihanouk's mother, Queen Kossamak Nearireak. Sihanouk was installed in the new office of chief of state. Throughout the 1960s, Sihanouk struggled to keep Cambodia neutral as the neighboring countries of Laos and South Vietnam came under increasing Communist attack (see Vietnam War). Sihanouk permitted the use of Cambodian territory as a supply base and refuge by North Vietnamese and Viet Cong troops while accepting military aid from the United States to strengthen his forces against Communist infiltration.

In 1963, Sihanouk accused the United States of supporting antigovernment activities and renounced all U.S. aid. Following a series of border incidents involving South Vietnamese troops, Cambodia in 1965 severed diplomatic relations with the United States. Sihanouk remained on friendly terms with the Communist countries, especially Communist China, and established close relations with France. Economic conditions deteriorated after the renunciation of U.S. aid, and North Vietnamese and Viet Cong troops continued to infiltrate. In the spring of 1969 the United States instituted aerial attacks against Communist strongholds in Cambodia; these bombings, carefully kept secret from the American people, later became an important issue in U.S. politics. As Communist infiltration increased, Sihanouk began to turn more toward the West, and in July, 1969, diplomatic ties with the United States were restored. Relations with South Vietnam and Thailand, after years of border disputes and incidents, began to improve.

In Aug., 1969, Lt. Gen. Lon Nol, the defense minister and supreme commander of the army, became premier, with Sihanouk delegating considerable power to him. Sihanouk began negotiating for the removal of Viet Cong and North Vietnamese troops, who now numbered over 50,000 and occupied large areas of Cambodia. His actions, however, were not enough to ease the growing concern of many army leaders. Discontent with Sihanouk's rule was further heightened by rising inflation, ruinous financial policies, and governmental corruption and mismanagement. On Mar. 18, 1970, while Sihanouk was in Moscow seeking help against further North Vietnamese incursions, premier Lon Nol led a right-wing coup deposing Sihanouk as chief of state. Sihanouk subsequently set up a government-in-exile in Beijing. Soon after the coup, Cambodian troops began engaging Communist forces on Cambodian soil.

French translation by Anh Tho Andres @YourVietnamExpert.com

Vietnamese translation by Cuong Phan, Kim Hoang, Bich Hong, Bao Han
German translation by Han Dang-Klein
Italian translation by Phan Cong Danh
Japanese translation by Hong Anh


About YourVietbooks.comYourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Economy, or Business. Most titles are in English, but some are only available in French or Vietnamese. We can provide interested parties an accurate translation of some parts of the books for your research purposes. Translations are done by YourVietnamExpert's qualified and experienced translators. contact@yourvietnamexpert.com

Popular posts from this blog

GT sách nói: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập

Bản nguyên thủy bằng tiếng Anh: Nguyễn Tiến Hưng, The Palace File, 1986
Bản dịch: Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật Dinh Độc Lập 

Về tác giả: Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).

Là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai tổng thống Mỹ-Việt, tác giả đã công bố những hồ sơ nầy để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ (qua những nhân sự cầm quyền) đối với “đồng minh” Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng hoà qua biến cố 1975.

Năm 1986, ông cùng với ông Jerrold L. Schecter (cựu chủ biên ngoại giao Tuần báo Time và nguyên Phụ tá Giám đốc Báo chí Nhà Trắng, và Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) viết và xuất bản cuốn The Palace File do Harper & Row Publishers phát hành, và sau…

GT sách hay: 100 cuốn sách cần đọc

Chính trị – Xã hội 1. Chính trị luận – Aristotle ( Alpha Book) 2. Tinh thần pháp luật – Montes Quieu (NXB Đà Nẵng) 3. Bàn về Khế ước xã hội – Jean Jacques Rousseau (Alpha Book) 4. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (NXB Tri Thức) 5. Tâm lý học đám đông – Gustave Le Bon (NXB Tri Thức) 6. Khổng học đăng – Phan Bội Châu (NXB Văn học) 7. Hàn Phi Tử – Hàn Phi – Phan Ngọc dịch (NXB Văn học) 8. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại – David Held (NXB Tri Thức) 9. Sao biển và nhện: Cơ cấu phân quyền - Ori Brafman & Rod A. Beckstrom (NXB Tri Thức) Các cuốn từ 1-4 là những cuốn sách nền tảng về nền chính trị phương Tây và các giá trị vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Cuốn số 5 là một tập tiểu luận phân tích cách các chính trị gia, các thủ lĩnh phương Tây mê hoặc đám đông bằng cách nào và sự tàn phá của đám đông. Cuốn 6 là tác phẩm tổng hợp lại các giá trị cốt lõi của Khổng giáo do cụ Phan Bội Châu viết. Cuốn 7 là tác phẩm của Hàn Phi trong thời Chiến Quốc, xây dựng những ý …

Radio Saigon

Hi All,

I just discover this radio station, broadcasting from Houston in Vietnamese. Here are some highlights of their news.

Radio Saigon is a broadcasting center that distributes programs to multiple stations in the Vietnamese community including Houston, Dallas, Northern California, and Southern California.
RSH 900AM KREH, the first station of Radio Saigon, is the leading Vietnamese radio station in Houston, TX since 1999. Radio Saigon provides original and informative programs covering issues on all aspects of life; diverse daily and weekend hosts; guest experts and celebrities appealing to all age groups; veteran journalists with established reputation; and traditional values combined with modern vision. News and Information Good morning, Houston!SportsFinanceScienceMedicineEntertainment Headline NewsTraffic & WeatherTalk Shows Youth TalkLaw & LifeHeath & LifeUs WOMENVoters' ForumThe Car & YouBusiness ForumPolitics and YouLove and FamilyHome ImprovementSafety & th…