Jul 20, 2011

Vietnam Law: On Breach of Contract

Original Title in Vietnamese: CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ VIỆC KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG HỢP ĐỒNG TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM - SÁCH CHUYÊN KHẢO 

About the Book

Ở Việt Nam, từ năm 2005, khi Bộ luật sự và Luật thương mại được sửa đổi cơ bản, vấn đề xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng đã có những thay đổi rõ nét, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy sự phát triển của hoạt động kinh tế.Tuy nhiên, việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn mấy năm qua về hợp đồng nói chung và các biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng nói riêng đã phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc. Các nguyên nhân chủ yếu là pháp luật còn tồn tại sự chồng chéo, không thông nhất; nhiều trường hợp chưa có quy phạm điều chỉnh. Mặt khác, một số quy định còn có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, dẫn đến sự áp dụng không thống nhất trong thực tiễn.Vì vậy, việc nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật liên quan đến vấn đề này là rất cần thiết. Đây là một yêu càu được xác định trong nghị quyết số 49/NQ - TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp.

Để cung cấp tài liệu nghiên cứu, tham khảo về nội dung trên đến bạn đọc, nhất là các nhà nghiên cứu và sinh viên luật, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách "Các Biện Pháp Xử Lý Việc Không Thực Hiện Đúng Hợp Đồng Trong Pháp Luật Việt Nam" của TS. Đỗ Văn Đại. 

Nội dung của cuốn sách được kế thừa, pháp triển từ kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Bộ. Nội dung của cuốn sách được trình bày một cách có hệ thống và khoa học những vấn đề pháp lý cơ bản về xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng. Đối với từng biện pháp cụ thể, tác giả đã phân tích rõ quy phạm pháp luật, trích dẫn, bình luận các bản án liên quan của Tòa án các cấp, đối chiếu, so sánh với các quy định tương ứng trong pháp luật quốc tế và pháp luật của nhiều quốc gia khác. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về lĩnh vực này.
 
Contents
MỤC LỤC:Chương 1: Những vấn đề lý luận về không thực hiện đúng hợp đồngA - Khái niệm về không thực hiện đúng hợp đồng
B - Hướng xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng
Chương 2: Những biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồngA - Những biện pháp mà bên có quyền có thể sử dụng
B - Những biện pháp mà bên có nghĩa vụ có thể sử dụng
Chương 3: Những biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng do các bên thỏa thuậnA - Những biện pháp mà bên có quyền có thể sử dụng
B - Những biện pháp mà bên có nghĩa vụ có thể sử dụng


French translation by Anh Tho Andres @YourVietnamExpert.com 
Vietnamese translation by Cuong Phan, Kim Hoang, Bich Hong, Bao Han 
German translation by Han Dang-Klein 
Italian translation by Phan Cong Danh 
Japanese translation by Hong Anh

About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Economy, or Business. Most titles are in English, but some are only available in French or Vietnamese. We can provide interested parties an accurate translation of some parts of the books for your research purposes. Translations are done by YourVietnamExpert's qualified and experienced translators. contact@yourvietnamexpert.com