Skip to main content

Philosophy: Analysing The Causes and Effects of Life

Original Title in Vietnamese. Quán xét nhân duyên đời sống
By Ven. Thích Toàn Châu
Proposed English Title: Analysing The Causes and Effects of Life
By Translator : Anh Tho Andres @yourvietnamexpert.com
Backcover:


Original text in Vietnamese:


Nhận thức đổi thay thì định hướng đời sống cũng theo đó mà đổi thay. 
Phật học gọi đó là CHUYỂN.
Muốn chuyển đời sống, phải chuyển nghiệp;
Muốn chuyển nghiệp, phải chuyển tri kiến hay nhận thức,
Hay khai sáng tri kiến la điều cần thiết nhất của sự chuyển hóa đời sống.


English Translation by Anh Tho


Changing your perception will change your orientation in life. 
In Buddhism, this process is called CHANGE or TRANSFORMATION;
To transform your life, you have to change your karma/kamma;
To change your karma, you have to change your knowledge or perception.
Enlightening your knowledge is the most important thing to do in order to change your life orientation.

Contents
Part One: Nguyên lý và hiện tượng đời sống
1. Nhận thức định hướng đời sống
2. Phật pháp đối với nhận thức
3. Tội lỗi của xấu ác với mê muội
4. Tu, một tiến trình chuyển hóa
5. Đời sống đứng trước thời đại khoa học
6. Thảm họa đầu tiên, lớn nhất đến với Phật giáo và nhân loại
7. Đời sống là pháp duyên sanh
8. Đức Phật là vị siêu tôn giáo, siêu tư tưởng
9. Bổn giác chẳng giữ tự tánh


Part Two: Tập đế với đời sống
1. Nhân và duyên của đời sống tập đế
2. Tâm thức là nhân tố của mọi hiện tượng
3. Căn nguyên của nghiệp thức mê vọng
4. Bất giác với nghiệp nhân sanh tử
5. Năng kiến với năng duyên
6. Tập đế qua duyên khởi pháp
7. Trước thực trạng mê vọng của chúng sanh 


Part Three: Cần dùng phật pháp di chuyển tập đế
1. Cần lìa xa ác pháp
2. Do đâu khó lìa ác pháp
3. Phước thiện hữu lậu còn xa thánh đạo
4. Xác định rõ thiện ác trong ta
5. Giải trừ xấu ác cần dụng đức hạnh
6. Càng nhiều ác nhân, càng lắm khổ quả
7. Y báo xấu bởi chánh báo xấu
8. Giá trị của chánh tri kiến
9. Nhiếp thọ chánh pháp
10. Vọng tưởng với chánh kiến
11. Hết thảy đều từ duyên khởi pháp
12. Pháp duyên khởi đầu tiên của chúng sanh.


Đạo hửu Nguyên Duyên chép và dịch sách này ra tiếng Anh - nguyện hồi hướng công đức này cùng tất cả chúng sanh đều chóng thành phật đạo. English Translation by Anh Tho Andres, alias Nguyên Duyên, as a contribution to the buddhist community (coming up).
About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Business & Management. Titles are available in English, French, German and Vietnamese. We promote Higher Education & Young Talents of Vietnam.
YourVietBooks is a Division by Saigon Business Corporation Pte Ltd - Singapore. Find out more about our translation and consulting services under YourVietnamExpert.com

Popular posts from this blog

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam
Nhatrang City - Khanh Hoa Province


Original Title in Vietnamese: Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa
By Authors: Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice
Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau
Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics)


About the Book:
Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia.


Complementary from wikipedia

GeographyNha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders Ninh Hòa town by the north, Cam Ranh city by the south, Diên Khánhtown by the west and the South China Sea to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay, which was chosen by Travel and Leis…

Vietnamese Classical Literature - 19th Century

Vietnam Classical Literature is not known to the outside world as Chinese Literature. For the younger generation, the study of Vietnamese literature seem to fade away, leaving place to contemporary authors on topics on modern existentialism. In my attempt to "come back to source", I have started a collection of books on Vietnam, and classify them under various topics such as Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. 

Here is a short picture of the literary world under the last dynasty of Vietnam: the Nguyen. 

Indeed, the 19th Century was a flourishing century for literature and the arts in Vietnam. It opened up with the Kim Vân Kiều  by Nguyễn Du (1765-1820) and closed with the anonymous Song of True Patriotism (Chính Khí Ca :1900). 

Three outstanding talents, Nguyen Du, Mdm Ho Xuan Huong and Nguyen Dinh Chieu contri…

Vietnamese Translators: Join our translation project for Globethics.net Focus series

Translation project for Globethics.net Focus series

Hi các bạn, chúng tôi kêu gọi việc dịch sách ra tiếng việt để khuyến khích về phong cách sống, lao động và học tập với chuỗi giá trị và văn hóa dựa trên nhân bản. Các bạn nào muốn ghi danh xin click vào đường link này: https://form.jotformeu.com/61101612928347
Xin cám ơn.
Anh Thơ Andres
Globethics Publications | Focus Series
Each volume in this series focuses on a current ethical issue with global relevance and usually has a single author. Here is a selection of works calling for volunteers to translate into Vietnamese:

Ethics in Politics: Why it matters more than ever and how it can make a difference (2012) 
Benoît Girardin
ISBN 978-2-940428-20-5 - Globethics.net Focus No. 5

" This book is an affirmation: Yes, ethics in politics is possible – and it pays off. It is not a naive dream. The author chooses a pragmatic approach and tests whether value orientation can make a difference in politics and how. He presents practical cases and o…