Sep 18, 2011

History on the Nguyen Dynasty, a New Approach

Original Title in Vietnamese: Lịch Sử Nhà Nguyễn, Một Cách Tiếp Cận Mới
English Title: History on the Nguyen Dynasty, a New Approach.
By Authors: Many - see list below*
Publisher: NXB Đại Học Sư Phạm, Trung Tâm Văn Hóa Tràng An, 2011.
Editors: Đinh Ngọc Bảo, Đinh Văn Vang
About the Book:
Tháng 10/2002 cuộc hội thảo khoa học quốc gia về "nghiên cứu và dạy học lịch sử thời Nguyễn ở Đại Học, Cao Đẳng Sư Phạm và Phổ Thông" do Khoa Lịch Sử và trường Đại Học Sư Phạm Hanoi tổ chức đã thu hút hầu hết các nhà nghiên cứu lịch sử và giảng dạy lịch sử tham gia. Một số báo cáo phù hợp với tiêu chí và nội dung của "Lịch Sử Nhà Nguyễn, Một Cách Tiếp Cận Mới" đã được đưa vào sách này.
NXB DHSP hy vọng "Lịch Sử Nhà Nguyễn, Một Cách Tiếp Cận Mới" góp phần giúp các bạn đọc có cái nhìn khách quan về lịch sử thời Nguyễn tránh những bất cập trong đánh giá lịch sử thời kỳ này.

Contents:
Phần I : Một số yêu cầu về phương pháp luận trong nghiên cứu và dạy học lịch sử thời Nguyễn.
Phần II: Một số vấn đề lịch sử thời Nguyễn
Phần III: Về phương pháp dạy học lịch sử thời Nguyễn

English Translation by Anh Tho Andres
The Seminar organised by the History Facutly of The Hanoi University on the Topic "Research and Teaching History on the Nguyen Dynasty to University, Teachers' College and High School Students in October 2002 has drawn the participation from major historians and history teachers. Some of their contributions relevant to this subject have been compiled in this book. The Editors hope that this book brings a more objective approach to this period of History. 
Contents cover: 1) Some requirements on methodology in the research and teaching of the History on the Nguyen Era. 2) Some historic events under the Nguyen. 3) Teaching History on the period under the Nguyen Dynasty.

List of contributors include major figures as listed below:
Authors*
Các tác giả:
GS TS Đinh Quang Báo
PGS TS Nguyễn Ngọc Cơ
GS Văn Tạo
GS Lương Ninh
PGS TS Đỗ Bang
GS TS Phan Ngọc Liên
TS Nguyễn Anh Dũng
TS Vũ Thị Ngọc Anh
GS Đinh Xuân Lâm
PGS TS Đinh Ngọc Bảo
TS Đoãn Hùng
PGS TS Đào Tố Uyên
TS Bùi Thị Thu Hà
TS Nguyễn Văn An
TS Đàm Thị Uyên
TS Nguyễn Văn Đăng
Th. S. Phan Phương Thảo
TS Hồ Tuấn Dũng
PGS TS Đỗ Thanh Bình 
TGS TS Nguyễn Trọng Văn
TS Trần Thị Thanh Thanh
Phan Thị Ngọc Thu
TS Phan Văn Bé
Huỳnh Đình Kết
TS Lê Văn Đạt
PGS TS Nguyễn Cảnh Minh
PGS TS Lương Kim Thoa
Th. S. Nguyễn Thị Thanh Hòa
Lê Hiến Chương
Th. S. Nguyễn Thị Huyền Sâm
TS Hoàng Thanh Hải
TS Trương Công Huỳnh Kỳ
GS Nguyễn Đình Chú
Phạm Hồng Việt
PGS TS Nghiêm Đình Vỳ
PGS TS Lê Văn Anh
Viêng Vichit Sutthidet
TS Đinh Thị Dung
TS Lại Bích Ngọc
TGS TS Nguyễn Văn Tận
TS Đặng Thanh Toán
Thượng Tá TS Nguyễn Minh Đức
PGS TS Trần Bá Đệ
Phan Thuận An
PGS TS Nguyễn Đình Lễ
Th. S. Phạm Văn Lực
Th. S. Vũ Quý Thu
TS Vũ Thị Hoa
PGS Phan Văn Ban
PGS TS Phạm Xanh
TS Trần Vĩnh Tường
TS Nguyễn Thị Đảm
TS Trần Thị Thu Hương
TS Võ Xuân Đàn
Nguyễn Đắc Xuân
About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Business & Management. Titles are available in English, French, German and Vietnamese.
YourVietBooks is a Division of Saigon Business Corporation Pte Ltd - Singapore.
Find out more about our translation and consulting services under YourVietnamExpert.com