Apr 1, 2015

IR-References_Useful References for International Relations Studies

Original Title in Vietnamese: Giáo Trình Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại - Phần III: Việt Nam và Đông Nam Á trong xu thế hợp tác và hội nhập khu vực.
By Author : Tran Thi Vinh
Useful References: Danh sách tra cứu các thuật ngữ về Quan Hệ Quốc Tế (trang 321-328).

Note by Anh Tho:  Chúng tôi xin bổ xung phần từ vựng tương đương tiếng Anh để tiện việc tra cứu thêm (xem phần comments)


 • chiến tranh lạnh: Cold War 
 • Chủ nghĩa apacthai : Apartheid 
 • Chủ nghĩa Gandhi : Non-violence
 • Chủ nghĩa phát xít : Fascism 
 • Chủ nghĩa quân phiệt: Militarism 
 • Chủ nghĩa thực dân cũ: Colonialism 
 • Chủ nghĩa thực dân mới: Neo-Colonialism 
 • Chủ nghĩa tơ-ru-man: Truman Doctrine and Cold War
 • Hội Quốc Liên: League of Nations 
 • Nước đang phát triển: Developing Country 
 • Quan hệ Bắc-Nam: North-South Relations 
 • Quan hệ Nam-Nam: South-South Relations 
 • Toàn cầu hóa: Globalisation 
Xem thêm các từ khác...*trích từ sách: The Penguin Dictionary of International Relations, Graham Evans & Jeffery Newnham, Penguin Books, 1998, ISBN 978-0-140-51397-4. View our list of One-Definition-A-Day selection below with samples of translations.
(Please subscribe by email to receive regular updates)

About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.
Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us