Nov 11, 2011

Vietnam Studies Group: Vietnam Scholars Directory

Vietnam Scholars Directory

The Vietnam Scholars Directory is intended to enable researchers from around the world to identify students and other scholars working on topics relating to Vietnam Studies. We particularly welcome information from scholars within Viet Nam on their research and publications relating to Vietnam Studies.

Danh mục Các học giả Việt Nam được thiết kế để t
o du kiện cho các nhà nghiên cứu trên thế giới có thể nhận biết vế các sinh viên và các học giả đang có các mối quan tâm nghiên cứu liên quan đến Việt Nam. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những thông tin về các đề tài nghiên cứu và công trình đã xuất bản từ các học giả đang làm việc tại Việt Nam.

Search the International Directory of Vietnam Scholars


Research & Study

Guide to Graduate Schools Opportunities for Vietnam Studies

Graduate Student Prize

Graduate Study Grant and Fellowship Opportunities

Vietnamese Studies in the United States

 

Vietnamese Studies in other countries
Language Teaching programs in Vietnam

Language Teaching Products

Faculty Development Seminars

Short Study Abroad Programs


(Source: http://www.lib.washington.edu/southeastasia/vsg/directory.html)About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.
Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us