Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2014

Vietnamese Authors in Japanese: Nguyễn Nam Trân, GT Tổng Quan Lịch Sử Văn Học Nhật Bản

Điều tôi tin chắc là nhân loại chỉ có một tương lai khi những sinh viên của chúng ta biết đọc và thích đọc các tác giả từ Jippensha Ikku đến Rabelais, từ Vương Xung đến Hobbes, các tác phẩm từ Risalat ul ghufran đến Ly Tao, từ Vita của Cellini đến Confessions của Thánh Augustin. Đó là lý tưởng mà nền văn học toàn cầu của thế kỷ vừa qua (Weltliteratur chủ trương bởi Goethe) phải vươn tới.Theo Etiemble trong Esais de littérature (vraiment) générale (1974).

Ít nhất có ba lý do chính khiến xui người viết đặt bút soạn bộ Tổng Quan Lịch Sử Văn Học Nhật Bản nầy.

Trước hết là cái duyên may đã đưa người viết cùng với tám bạn đồng khóa đặt chân lên đất Nhật du học giữa tháng ba năm 1965. Rồi từ đó, với duyên nợ của năm năm ngồi trên ghế nhà trường Nhật Bản (1965-1970) và hai mươi lăm năm (1981 đến nay, 2006) làm việc trong xí nghiệp và đại học Nhật Bản, người viết cảm thấy gần gũi với con người và đất nước đã cưu mang mình trên nửa cuộc đời và mong mỏi tìm hiểu về nó nhiều hơn. Tìm hiểu đất nước …

IR - One Definition A Day: World Bank Group

IR - One Definition A Day: World Bank Group (p. 574 Ref. 1)
This collectivity consists of three intergovernmental organizations (IGOs): the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), the International Development Association (IDA) and the International Finance Corporation. The first named, the IBRD, is popularly known as the World Bank. As the title implies the twin purposes of setting up the World Bank, as part of the Bretton Woods system of international economic institutions, was to facilitate the rebuilding of those essentially developed economies which had been shattered by war and to assist in the more basic task of economic development of the less developed countries (LDCs). 

The Bank is the twin organisation of the IMF and indeed membership of the Bank is restricted to states which are also members of the Fund. Like the Fund, the Bank has a system of weighted voting which gives power to effect outcomes to those states which make the greatest contributions. The…