Apr 1, 2015

IR Literature: VIETNAM VIEWED BY WTO

Đánh giá chính sách thương mại Việt Nam từ quan điểm WTO


28-9-2013 (VF) — Việt Nam gia nhập WTO đầu năm 2007. Đã sắp 7 năm, và việc đánh giá cũng là theo lệ. Tuy nhiên, đánh giá tới 183 trang (toàn thể) vẫn có nhiều điểm đáng chú ý.
Môi trường kinh tế
1. Cải cách kinh tế và chính trị (Đổi Mới) đã chuyển biến VN từ một trong những nước nghèo nhất thế giới thành quốc gia thu nhập trung bình ở bảng dưới; và từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang định hướng kinh tế thị trường thông qua hòa nhập từ từ vào hệ thống đầu tư và thương mại toàn cầu.
Tự do hóa đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và thương mại trở thành bộ phận gắn kết của cải cách cấu trúc, góp phần cải thiện sức cạnh tranh cũng như tăng trưởng dựa vào xuất khẩu.
Mặc dù Việt Nam có mức độ phát triển kinh tế nhanh, sức cạnh tranh quốc tế dường như đang bị đe dọa trong những năm gần đây. Cụ thể hơn, bất kể năng suất lao động tăng ở mức nào, đóng góp của TFP vào tăng trưởng nền kinh tế đang suy giảm nhanh.
Read more on 
http://www.vietfin.net/danh-gia-chinh-sach-thuong-mai-viet-nam-tu-quan-diem-wto/About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.
Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us