Skip to main content

IR Useful References - Cold war - US-Soviet bi-polarity

Useful References for IR Studies: Cold war - US-Soviet bi-polarity - pp. 71-75
Danh sách tra cứu các thuật ngữ về Quan Hệ Quốc Tế (trang 71-75). 
References in Vietnamese:
Lich su the gioi hien dai quyen II – Cold war - US-Soviet bi-polarity - pp. 71-75, Editions NXB DHSP, Authors Tran Thi Vinh, Dinh Ngoc Bao, Le A, Do Thanh Binh, Vo Kim Cuong, Truong Vu Xuong (2008). Chúng tôi xin bổ xung phần từ vựng tương đương tiếng Anh để tiện việc tra cứu thêm. (Note by Anh Tho)
References for English : Dictionary of International Relations, Penguin Reference, Graham Evans & Geoffrey Newnham (1998) as Ref. I &  Hutchinson Dictionary of World History (1998) as Ref. II.

From Vietnamese into English
 • Afghanistan = Afghanistan (1979) pp. 531 Ref. II
 • 1989 = Nineteen-eighty-nine (1989), pp. 373-74, Ref. I.
 • bá chủ thế giới / Quyền bá chủ = Hegemony. See Imperial Presidency, pp. 244-45, Ref. I.
 • Bức tường Berlin (ba-linh) = Berlin Wall (1961-1989), pp. 66 Ref. II see Checkpoint Charlie
 • Cach mang Cuba = Cuban Revolution. See Cuban Missile Crisis.
 • Chạy đua vũ trang = Arms race, pp. 485. See SALT.
 • Chiến dich phong tỏa Caribê = Carribean Embargo. pp. 110-11, Ref. I.
 • Chiến dich Phong tỏa Berlin = Berlin Blockade. See không vận cua Đồng minh : Berlin Allied Airlift (1948) pp. 66 Ref. II
 • Chiến dich Phong tỏa Vịnh Con Heo = Bay of Pigs, pp. 110-11. See naval blockade or quarantine, pp. 110-11, Ref. I.
 • Chiến tranh Đông Dương lan thu II = Second Indochina War
 • Chiến tranh Hạt nhân = Nuclear War pp. 391, Ref. I. Vũ khí hạt nhân : Nuclear Weapons, pp. 392, Ref. I. Giải trừ quân bị : Disarmament, pp 131, Ref. I.
 • Chiến tranh Lạnh = Cold War, pp. 70-74. See Coldwar and IR, pp. 75-76, Ref. I – pp.142, Ref. II
 • Chiến tranh Lạnh trong Quan hệ quốc tế = Coldwar and IR, pp. 75-76, Ref. I.
 • Chiến tranh Triều Tiên = Korean War (1950-1953), pp. 293-95, Ref. I.
 • Chiến tranh vùng Vịnh = Persian Gulf War, p. 432, Ref. I.
 • Chủ nghĩa đế quốc = Imperialism, pp. 244-45, Ref. I.
 • Chương trình phục hưng Châu Âu = European Recovery Programme or Marshall Plan, pp. 315-16. See COMECON.
 • Cộng sản quốc tế = Comintern (Communist International) pp. 145 Ref. II.
 • Đoàn kết = Solidarnosc (Solidarity- 1980) pp. 531 Ref. II.
 • Giai quyet khủng hoảng = Crisis Management, pp. 104-06, Ref. I.
 • Hiệp định an ninh My-Nhat = Sino-US Security Treaty (Agreement)
 • Hiệp định Helsinki = Helsinki (CSCE) Accords (1975) pp. 223, Ref. I.
 • Hiệp ước = Pact, Treaty, Agreement, pp. 543, Ref. I.
 • Hiệp ước Bruxelles = Treaty of Brussels (forerunner of NATO), pp. 88 Ref. II.
 • Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO = NATO (North Atlantic Treaty Organisation), pp. 350-54. See Warsaw Pact, pp. 569, Ref. I or pp. 618, Ref. I2.
 • Hiệp ước Vac-xa-va = Warsaw Pact (Eastern European Mutual Assistance Pact), pp. 569, Ref. I. See Brejnev doctrine.
 • Hiệp ước Yalta = Yalta Agreement (ended 1989), pp. 584, Ref. I.
 • Học thuyết Brejnev = Brezhnev doctrine, pp. 57, Ref. I or pp, 83, Ref. I2.
 • Học thuyết Clinton = Clinton doctrine, pp. 68-70, Ref. I.
 • Học thuyết Gorbachev = Gorbachev doctrine, pp. 207-08, Ref. I.
 • Học thuyết Nixon = Nixon doctrine, pp. 375, Ref. I.
 • Học thuyết Reagan = Reagan doctrine, pp. 464, Ref. I.
 • Học thuyết Truman = Truman doctrine, pp. 545-546, Ref. I
 • Hội đồng Tương trợ kinh tế, HĐTTKT = Comecon (dissolved in 1991), pp. 80, Ref. I. See CMEA. See Cominform (Communist Information Bureau) pp. 145 Ref. II.
 • Hội nghị Ianta = Yalta Conference. pp. 584, Ref. I. See Hiệp ước Yalta : Yalta Agreement (ended 1989), pp. 584, Ref. I.
 • Hội nghị Potxdam = Potsdam Conference, pp. 584, Ref. I. See Gorbachev doctrine
 • Hội nghị quan su Ban Mon Diem (Trieu Tien) = Military conference in … Korea
 • Khối ANZUS = ANZUS Pacific Security Treaty (1951) military alliance, replaced by SEATO (1954). See Pacific Basin, pp. 411-12, Ref. I.
 • Khối Cento = CENTO (Central Treaty Organisation) – military alliance that replaced the Baghdad Pact (1959), collapsed in 1979.
 • Khối NATO = NATO bloc, pp. 350-54, Ref. I.
 • Khối SEATO = SEATO (South East Asia Treaty Organisation)
 • Khu vực Đông Địa Trung Hải = The East Mediterranean Region – Eastern Mediterranean
 • Khủng hoảng chinh tri = Political Crisis. See Crisis, pp. 101-04, Ref. I. See Crisis Management.
 • khủng hoảng Ten lua tai Cuba ( ?) = Cuban Missile Crisis (1962), pp. 110-11, Ref. I. See Bay of Pigs.
 • Lịch sử thế giới Đương đại = Contemporary World History
 • Liên minh quân sự = Military alliance. See NATO.
 • Nghiên cứu Chiến lược = Strategic studies, pp. 518-18, Ref. I.
 • Quan hệ quốc tế = International Relations, pp. 274-275, Ref. I.
 • Quan hệ xo-my = Soviet-US Relations. See SALT, pp. 485, Ref. I
 • Quan sát viên Liên Hợp Quốc = UN Observer. See UN, pp. 551-53 Ref. I. See also Điều lệ LHQ : UN Charter, pp. 551, UNO, pp. 552, Hội đồng Bảo an LHQ: UN Security Council, pp. 493-494, Tổng thư ký : Secretary General 488-490.
 • Su doi dau giua hai cuc xo-my = The Soviet-US bipolarity. See unipolarity, pp. 550, bipolarity, pp. 52,
 • Tên lửa = Missile. See missile gap, pp. 331, Ref. I.
 • Trật tự thế giới mới = New World Order, pp. 371, Ref. I.
 • Truc tiep doi mat = Face-to-face, eyeball to eyeball confrontation, pp. 52
 • Tư tưởng = Ideology, pp. 236-237, Ref. I.
 • Van de dong au = The East Bloc Problem
 • Xu Huong Hoa Hoan Dong Tay = Détente, pp. 125-126, Ref. I.
From English into Vietnamese
 • Afghanistan (1979) pp. 531 Ref. II = Afghanistan
 • Nineteen-eighty-nine (1989), pp. 373-74, Ref. I. = 1989
 • Hegemony. See Imperial Presidency, pp. 244-45, Ref. I. = bá chủ thế giới / Quyền bá chủ
 • Berlin Wall (1961-1989), pp. 66 Ref. II see Checkpoint Charlie = Bức tường Berlin (ba-linh)
 • Cuban Revolution. See Cuban Missile Crisis. = Cach mang Cuba
 • Arms race, pp. 485. See SALT. = Chạy đua vũ trang
 • Carribean Embargo. pp. 110-11, Ref. I. = Chiến dich phong tỏa Caribê
 • Berlin Blockade. See không vận cua Đồng minh : Berlin Allied Airlift (1948) pp. 66 Ref. II = Chiến dich Phong tỏa Berlin
 • Bay of Pigs, pp. 110-11. See naval blockade or quarantine, pp. 110-11, Ref. I. = Chiến dich Phong tỏa Vịnh Con Heo
 • Second Indochina War = Chiến tranh Đông Dương lan thu II
 • Nuclear War pp. 391, Ref. I. Vũ khí hạt nhân : Nuclear Weapons, pp. 392, Ref. I. Giải trừ quân bị : Disarmament, pp 131, Ref. I. = Chiến tranh Hạt nhân
 • Cold War, pp. 70-74. See Coldwar and IR, pp. 75-76, Ref. I – pp.142, Ref. II = Chiến tranh Lạnh
 • Coldwar and IR, pp. 75-76, Ref. I. = Chiến tranh Lạnh trong Quan hệ quốc tế
 • Korean War (1950-1953), pp. 293-95, Ref. I. = Chiến tranh Triều Tiên
 • Persian Gulf War, p. 432, Ref. I. = Chiến tranh vùng Vịnh
 • Imperialism, pp. 244-45, Ref. I. = Chủ nghĩa đế quốc
 • European Recovery Programme or Marshall Plan, pp. 315-16. See COMECON. = Chương trình phục hưng Châu Âu
 • Comintern (Communist International) pp. 145 Ref. II. = Cộng sản quốc tế
 • Solidarnosc (Solidarity- 1980) pp. 531 Ref. II. = Đoàn kết
 • Crisis Management, pp. 104-06, Ref. I. = Giai quyet khủng hoảng
 • Sino-US Security Treaty (Agreement) = Hiệp định an ninh My-Nhat
 • Helsinki (CSCE) Accords (1975) pp. 223, Ref. I. = Hiệp định Helsinki
 • Pact, Treaty, Agreement, pp. 543, Ref. I. = Hiệp ước
 • Treaty of Brussels (forerunner of NATO), pp. 88 Ref. II. = Hiệp ước Bruxelles
 • NATO (North Atlantic Treaty Organisation), pp. 350-54. See Warsaw Pact, pp. 569, Ref. I or pp. 618, Ref. I2. = Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO
 • Warsaw Pact (Eastern European Mutual Assistance Pact), pp. 569, Ref. I. See Brejnev doctrine. = Hiệp ước Vac-xa-va
 • Yalta Agreement (ended 1989), pp. 584, Ref. I. = Hiệp ước Yalta
 • Brezhnev doctrine, pp. 57, Ref. I or pp, 83, Ref. I2. = Học thuyết Brejnev
 • Clinton doctrine, pp. 68-70, Ref. I. = Học thuyết Clinton
 • Gorbachev doctrine, pp. 207-08, Ref. I. = Học thuyết Gorbachev
 • Nixon doctrine, pp. 375, Ref. I. = Học thuyết Nixon
 • Reagan doctrine, pp. 464, Ref. I. = Học thuyết Reagan
 • Truman doctrine, pp. 545-546, Ref. I = Học thuyết Truman
 • Comecon (dissolved in 1991), pp. 80, Ref. I. See CMEA. See Cominform (Communist Information Bureau) pp. 145 Ref. II. = Hội đồng Tương trợ kinh tế, HĐTTKT
 • Yalta Conference. pp. 584, Ref. I. See Hiệp ước Yalta : Yalta Agreement (ended 1989), pp. 584, Ref. I. = Hội nghị Ianta
 • Potsdam Conference, pp. 584, Ref. I. See Gorbachev doctrine = Hội nghị Potxdam
 • Military conference in … Korea = Hội nghị quan su Ban Mon Diem (Trieu Tien)
 • ANZUS Pacific Security Treaty (1951) military alliance, replaced by SEATO (1954). See Pacific Basin, pp. 411-12, Ref. I. = Khối ANZUS
 • CENTO (Central Treaty Organisation) – military alliance that replaced the Baghdad Pact (1959), collapsed in 1979. = Khối Cento
 • NATO bloc, pp. 350-54, Ref. I. = Khối NATO
 • SEATO (South East Asia Treaty Organisation) = Khối SEATO
 • The East Mediterranean Region – Eastern Mediterranean = Khu vực Đông Địa Trung Hải
 • Political Crisis. See Crisis, pp. 101-04, Ref. I. See Crisis Management. = Khủng hoảng chinh tri
 • Cuban Missile Crisis (1962), pp. 110-11, Ref. I. See Bay of Pigs. = khủng hoảng Ten lua tai Cuba ( ?)
 • Contemporary World History = Lịch sử thế giới Đương đại
 • Military alliance. See NATO. = Liên minh quân sự
 • Strategic studies, pp. 518-18, Ref. I. = Nghiên cứu Chiến lược
 • International Relations, pp. 274-275, Ref. I. = Quan hệ quốc tế
 • Soviet-US Relations. See SALT, pp. 485, Ref. I = Quan hệ xo-my
 • UN Observer. See UN, pp. 551-53 Ref. I. See also Điều lệ LHQ : UN Charter, pp. 551, UNO, pp. 552, Hội đồng Bảo an LHQ: UN Security Council, pp. 493-494, Tổng thư ký : Secretary General 488-490. = Quan sát viên Liên Hợp Quốc
 • The Soviet-US bipolarity. See unipolarity, pp. 550, bipolarity, pp. 52, = Su doi dau giua hai cuc xo-my
 • Missile. See missile gap, pp. 331, Ref. I. = Tên lửa
 • New World Order, pp. 371, Ref. I. = Trật tự thế giới mới
 • Face-to-face, eyeball to eyeball confrontation, pp. 52 = Truc tiep doi mat
 • Ideology, pp. 236-237, Ref. I. = Tư tưởng
 • The East Bloc Problem = Van de dong au
 • Détente, pp. 125-126, Ref. I. = Xu Huong Hoa Hoan Dong Tay

About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.
Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us

Popular posts from this blog

Travel to Vietnam - Nhatrang City and Khanh Hoa Province

Travel to Vietnam Nhatrang City - Khanh Hoa Province Original Title in Vietnamese:  Du lịch miền Trung và Tây Nguyên - Những điều cần biết: Nha Trang Khánh Hòa By Authors:  Nguyen Gia Nung, Thia Ly, Nguyen van Thanh, Khanh Hoa Tourist Ofice Journalists: Nguyen Hoang Ba, Khue Viet Truong, Dinh Hanh, Dang Minh Chau Publishers: Chính Trị Quốc Gia (National Politics) About the Book: Published in 1998, the information contained in this book is now obsolete but the book itself shows the early efforts of the provincial and central government to gather valuable information for the visitors to Vietnam. More complete information are available under wikipedia. Complementary from wikipedia Geography Nha Trang city has a metropolitan area of 251 km² and population of about 500,000 (as of 2007). It borders  Ninh Hòa  town by the north,  Cam Ranh  city by the south,  Diên Khánh town by the west and the  South China Sea  to the east. The city is located on the beautiful Nha Trang Bay,

Vietnamese Classical Literature - 19th Century

Vietnam Classical Literature is not known to the outside world as Chinese Literature. For the younger generation, the study of Vietnamese literature seem to fade away, leaving place to contemporary authors on topics on modern existentialism. In my attempt to "come back to source", I have started a collection of books on Vietnam, and classify them under various topics such as  Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.  Here is a short picture of the literary world under the last dynasty of Vietnam: the Nguyen.  Indeed, the 19th Century was a flourishing century for literature and the arts in Vietnam. It opened up with the Kim Vân Kiều  by Nguyễn Du (1765-1820) and closed with the anonymous Song of True Patriotism (Chính Khí Ca :1900).  Three outstanding talents, Nguyen Du, Mdm Ho Xuan Huong and Nguyen Dinh Chi

Vietnamese Translators: Join our translation project for Globethics.net Focus series

Translation project for Globethics.net Focus series Hi các bạn, chúng tôi kêu gọi việc dịch sách ra tiếng việt để khuyế n khích về phong cách sống, lao động và học tập với chuỗi giá trị và văn hóa dựa trên nhân bản. Các bạn nào muốn ghi danh xin click vào đường link này:  https://form.jotformeu.com/61101612928347 Xin cám ơn. Anh Thơ Andres Globethics Publications | Focus Series Each volume in this series focuses on a current ethical issue with global relevance and usually has a single author. Here is a selection of works calling for volunteers to translate into Vietnamese: Ethics in Politics: Why it matters more than ever and how it can make a difference (2012)  Benoît Girardin ISBN 978-2-940428-20-5 - Globethics.net Focus No. 5 " This book is an affirmation: Yes, ethics in politics is possible – and it pays off. It is not a naive dream. The author chooses a pragmatic approach and tests whether value orientation can make a difference in politics and h