Jun 27, 2015

Book Review: Việt Nam Trong Thế Chiến Lược Quốc Tế Mới

Original title in Vietnamese: 

Việt Nam Trong Thế Chiến Lược Quốc Tế Mới (VNTTCLQTM) được ấn hành lần đầu vào tháng 4-1995. Trong lần tái bản thứ hai năm 2005, sách đã được giới thiệu tại Houston, Texas (tháng 4-2005) do Báo Luật pháp & Đời sống tổ chức và ở Orange County, California (tháng 5-2006) do một số luật sư, văn nghệ sĩ tổ chức, trong một buổi sinh hoạt chủ đề “Việt Nam Con Đường Chúng Ta Đi”.

Tại Houston tài liệu này đã được Gs.Tạ Văn Tài, nguyên Giáo sư các trường Luật Việt Nam trước 30-4-1975, hiện là luật sư hành nghề tại Hoa Kỳ, và Nhà truyền thông Lê Văn giới thiệu. 

Tại Orange County tài liệu này đã được các Luật sư Lâm Lễ Trinh, Nguyễn Phương Minh (Đỗ Thái Nhiên), Trần Sơn Hà, học giả Trần Phong Vũ và giáo sư Thi sĩ Thái Anh Duy lần lượt giới thiệu. 

Xin vào Web Site của Câu Lạc Bộ Luật Khoa: luatkhoavietnam.com, mục “Diễn đàn”, tiểu mục “Tác giả-Tác phẩm” để đọc toàn tác phẩm; và vào Tiểu mục “Hội luận-Phỏng vấn”để nghe Đài VOA phỏng vấn tác giả đã phát thanh về Việt Nam vào tháng 5 năm 1995 nhân dịp ra mắt VNTTCLQTM lần đầu tại Houston, Texas, Hoa Kỳ (tháng 4-1995). 

Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ. 

(Source: http://www.voatiengviet.com/content/vietnam-da-va-dang-di-ve-dau/2826262.html)

______________________

About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us