Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2015

IR-One Definition a Day: Indochina Discovery - Annam

Indochina Discovery
Annam (ənăm`, ă`năm) Historic region (c.58,000 sq mi/150,200 sq km) and former state, in central Vietnam, SE Asia. The capital was Hue. The region extended nearly 800 mi (1,290 km) along the South China Sea between Tonkin on the north and Cochin China on the south. In addition to Hue, the principal cities in the region are Da Nang(the chief seaport), An Nhon, Quang Tri, and Vinh. In 1954, when Vietnam was divided on a line approximating the 17th parallel, Annam went largely to South Vietnam. The ridge of the Annamese Cordillera separated N and central Annam from Laoson the west; the ridge then swung southeastward and ran along the coast of S Annam, which included the plateaus that stretched to the borders of Cambodiaand Cochin China. The narrow coastal plains of N and central Annamwere interrupted by spurs of mountains that almost reached the sea, as at Porte d'Annam, a pass important in Annamese history. The origins of the Annamese state may be traced to the peop…

IR-One-Definition-A-Day: NATO - North Atlantic Treaty Organisation (1949)

North Atlantic Treaty Organization (NATO), 1949
The North Atlantic Treaty Organization was created in 1949 by the United States, Canada, and several Western European nations to provide collective security against the Soviet Union.

Signing of the NATO Treaty
NATO was the first peacetime military alliance the United States entered into outside of the Western Hemisphere. After the destruction of the Second World War, the nations of Europe struggled to rebuild their economies and ensure their security. The former required a massive influx of aid to help the war-torn landscapes re-establish industries and produce food, and the latter required assurances against a resurgent Germany or incursions from the Soviet Union. The United States viewed an economically strong, rearmed, and integrated Europe as vital to the prevention of communist expansion across the continent. As a result, Secretary of State George Marshall proposed a program of large-scale economic aid to Europe. The resu…

Globethics.net 10th Anniversary: Information as a human right - debating...

About YourVietbooks.com YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more... Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us

Globethics.net 10th anniversary: "The 10 genes of Globethics.net" - Prof...

About YourVietbooks.com YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more... Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us

IR-One-Definition-A-Day: Corporate Social Responsibility (CSR)

One-Definition-A-Day: Corporate social responsibility

(CSR, also called corporate conscience, corporate citizenship or responsible business) is a form of corporateself-regulation integrated into a business model. CSR policy functions as a self-regulatory mechanism whereby a business monitors and ensures its active compliance with the spirit of the law, ethical standards and international norms. With some models, a firm's implementation of CSR goes beyond compliance and engages in "actions that appear to further some social good, beyond the interests of the firm and that which is required by law." CSR aims to embrace responsibility for corporate actions and to encourage a positive impact on the environment and stakeholders including consumers, employees, investors, communities, and others.

The term "corporate social responsibility" became popular in the 1960s and has remained a term used indiscriminately by many to cover legal and moral responsibility more narrow…

How to See Yourself as You Really Are

Original Title in English By Author His Holiness the Dalai Lama
About the Book:
According to His Holiness the Dalai Lama, we each posess the ability to achieve happiness and a meaningful life, but the key to realizing that goal is self-knowledge. In "How to See Yourself as You Really Are", the Dalai Lama shows readers how to recognize and dispel misguided notions of self and embrace the world from a more realistic - and loving - perspective. 
Through illuminating explanations and step-by-step exercises. His Holiness helps readers to see the world as it actually exists and explains how, through the interconnection of meditative concentration and love, true altruistic enlightenment is attained.
About the Authors:
His Holiness the Fourteenth Dalai Lama Tenzin Gyatso was born in 1935 to a peasant family in northeastern Tibet. The world's foremost Buddhist leader, he travels extensively, speaking eloquently in favor of ecumenical understanding, kindness and compassion, respect for …

JM Domenach: La propagande politique

Nguyên tác La propagande politique
Author: J.M. DOMENACH
THẾ UYÊN dịch và chú giải
Presses Universitaire de France xuất bản

About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature. Some articles are available only in English, French, German or Vietnamese. Our qualified and experienced translators can provide translations of e-books or articles on demand. Read more...


Samples of Translation | Our Translators | Need a quote? | Contact us

GT Tâm lý học Phật giáo: Duy thức học

Nhắn tin: Hỡi các bạn có quan tâm đến đất nước và con người, mong các bạn bỏ chút thời gian để cùng đọc và phân tích góp ý cho tác phẩm này. Nó là tiếng nói chung của các bạn trẻ và chưa già của thế hệ 9X Việt. Mong sự hợp sức của các bạn để xây dựng một cộng đồng tốt và biết suy nghĩ. Các phiên dịch trẻ (chưa có nhiều kinh nghiệm) xin đăng ký vào các dư án dịch thuật giới thiệu sách của yourvietbooks và đóng góp vào kho sách giới thiệu Đất nước và con người Việt Nam. Trân Trọng. Anh Tho Hoang


GT Tác phẩm "Tâm lý học Phật giáo" của tác giả Thích Tâm Thiện

Có thể nói rằng Duy thức học là một trong những môn học khó hiểu nhất trong các bộ môn Phật học. Vì đó chính là môn học đi sâu phần tâm thức hay còn gọi là tâm lý học. Trong ba Tạng thánh điển của Phật giáo, hầu hết đều đề cập đến các vấn đề tâm thức của con người. Tuy nhiên, trong luận Tạng, điểm đặc sắc của nó là trình bày các vấn đề thuộc tâm lý học một cách có hệ thống, và nổi bật nhất đó là Thắng pháp luận của Thượng tọa…

TƯ TƯỞNG LẬP HIẾN TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

Tư tưởng lập hiến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945,

Nước ta là một nước thuộc địa nửa phong kiến, có bộ máy thống trị trực tiếp của thực dân Pháp và triều đình Nhà Nguyễn theo chính thể quân chủ chuyên chế, nhưng thực chất là bộ máy tay sai của thực dân Pháp. Bởi vậy, nước ta là một thuộc địa không có hiến pháp. 
Tuy nhiên vào những năm đầu thế kỷ XX, do ảnh hưởng của tư tưởng cách mạng dân chủ tư sản Pháp 1789, ảnh hưởng của cách mạng Trung Hoa năm 1911 và Chính sách duy tân mà Minh Trị Thiên Hoàng đã áp dụng tại Nhật Bản, trong giới trí thức Việt Nam đã xuất hiện tư tưởng lập hiến. Có hai khuynh hướng chính trị chủ yếu trong thời gian này. Khuynh hướng thứ nhất của Phạm Quỳnh và Bùi Quang Chiêu. Cuộc bút chiến đã xảy ra giữa Phạm Quỳnh và Nguyễn Văn Vĩnh về vấn đề trực trị hay quân chủ lập hiến. Nguyễn Văn Vĩnh chủ trương bãi bỏ chế độ vua quan ở miền Bắc và miền Trung và đặt chúng dưới quyền cai trị trực tiếp của Chính phủ Pháp. Còn Phạm Quỳnh bênh vực chế độ vua quan cũ, cho rằng…

Vietnamese Authors: Trần Trọng Kim

Nhắn tin: Hỡi các bạn có quan tâm đến đất nước và con người, mong các bạn bỏ chút thời gian để cùng đọc và phân tích góp ý cho tác phẩm này. Nó là tiếng nói chung của các bạn trẻ và chưa già của thế hệ 9X Việt. Mong sự hợp sức của các bạn để xây dựng một cộng đồng tốt và biết suy nghĩ. Các phiên dịch trẻ (chưa có nhiều kinh nghiệm) xin đăng ký vào các dư án dịch thuật giới thiệu sách của yourvietbooks và đóng góp vào kho sách giới thiệu Đất nước và con người Việt Nam. Trân Trọng. Anh Tho Hoang


GT Tác già Trần Trọng Kim

Khởi đầu sự nghiệp trứ tác từ năm 1914 khi phụ trách mục “Học khoa” trên Đông Dương Tạp Chí, với loạt bài viết có tính giáo khoa về luân lý và về khoa sư phạm học, nếu tính đúng và đủ, Trần Trọng Kim là tác giả của tất cả những công trình đã in thành sách, liệt kê theo thứ tự thời gian như sau: Sơ học luân lý (Nhà in Trung Bắc Tân Văn, Hà Nội, 1914),Sư phạm khoa yếu lược (Trung Bắc Tân Văn, 1916), Việt Nam sử lược (2 quyển Thượng và Hạ, Trung Bắc Tân Văn, 1919), Truyện Th…