Aug 31, 2018

GT sách tham khảo về ASEAN - Vietnamese studies on ASEAN


Vietnamese studies on ASEAN

Hiến chương ASEAN và Cộng đồng ASEAN
Tác giả: Nguyễn Hùng Sơn, Luận Thùy Dương, Khổng Thị Bình, Hà Anh Tuấn
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: NXB Thế Giới
Số trang: 351 trang
Phụ lục A- Hiến chương ASEAN
Phụ lục B- Tuyên bố Hòa hợp ASEAN-II
https://www.dav.edu.vn/vi/thong-tin-tu-lieu/cac-an-pham-khac/94-an-pham-moi/526-150-cau-hoi-va-dap-ve-asean-hien-chuong-asean-va-cong-dong-asean.html
https://www.dav.edu.vn/images/thong-tin-tu-lieu/an-pham-khac/an-pham-moi/526/BiaASEAN.jpg

Đường lối Chính sách Đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới
https://www.dav.edu.vn/vi/thong-tin-tu-lieu/cac-an-pham-khac/94-an-pham-moi/518-duong-loi-chinh-sach-doi-ngoai-viet-nam-trong-giai-doan-moi.html
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Số trang: 367 trang
https://www.dav.edu.vn/images/thong-tin-tu-lieu/an-pham-khac/an-pham-moi/518/Duong%20loi%20CSDN%20VN%20trong%20giai%20doan%20moi.jpg

Kỷ yếu hội thảo ASEAN-EU lần thứ 3 - Xây dựng cộng đồng, quan hệ song phương / Hai khu vực và ngoại giao kinh tế
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: NXB Thế Giới
Số trang: 448
Do Học viện Ngoại giao, Viện nghiên cứu châu Âu Đại học Tự do Bruelles,
Phái đoàn Đại diện Liên minh châu Âu tại Việt Nam đồng tổ chức tại Hà Nội ngày 9-10 tháng 12 năm 2010 với sự hỗ trợ của các Đại sứ quán Hung-ga-ri, Tây Ban Nha và Bỉ tại Việt Nam
https://www.dav.edu.vn/images/thong-tin-tu-lieu/an-pham-khac/an-pham-moi/523/BiaHTAEWeb.jpg

(Source: http://www.dav.edu.vn/vi/thong-tin-tu-lieu/tap-chi-ncqt/cac-so-da-xuat-ban/nam-1996.html)

About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a selection of books and articles on and about Vietnam. Categories include: Culture, History, Vietnam War, Politics, Biographies, Contemporary Vietnam, International Relations, Doing Business in Vietnam, Reference and Languages, Zen Buddhism, Philosophy, Art and Literature.

WARNING: GOOGLE MAY USE SOME COOKIES, ANALYTICS AND ADSENSE ON THIS BLOG, BUT AS BLOGGER, WE DO NOT USE ANY COOKIES OURSELVES.