Aug 3, 2011

Philosophy: Analysing The Causes and Effects of Life

Original Title in Vietnamese. Quán xét nhân duyên đời sống
By Ven. Thích Toàn Châu
Proposed English Title: Analysing The Causes and Effects of Life
By Translator : Anh Tho Andres @yourvietnamexpert.com
Backcover:


Original text in Vietnamese:


Nhận thức đổi thay thì định hướng đời sống cũng theo đó mà đổi thay. 
Phật học gọi đó là CHUYỂN.
Muốn chuyển đời sống, phải chuyển nghiệp;
Muốn chuyển nghiệp, phải chuyển tri kiến hay nhận thức,
Hay khai sáng tri kiến la điều cần thiết nhất của sự chuyển hóa đời sống.


English Translation by Anh Tho


Changing your perception will change your orientation in life. 
In Buddhism, this process is called CHANGE or TRANSFORMATION;
To transform your life, you have to change your karma/kamma;
To change your karma, you have to change your knowledge or perception.
Enlightening your knowledge is the most important thing to do in order to change your life orientation.

Contents
Part One: Nguyên lý và hiện tượng đời sống
1. Nhận thức định hướng đời sống
2. Phật pháp đối với nhận thức
3. Tội lỗi của xấu ác với mê muội
4. Tu, một tiến trình chuyển hóa
5. Đời sống đứng trước thời đại khoa học
6. Thảm họa đầu tiên, lớn nhất đến với Phật giáo và nhân loại
7. Đời sống là pháp duyên sanh
8. Đức Phật là vị siêu tôn giáo, siêu tư tưởng
9. Bổn giác chẳng giữ tự tánh


Part Two: Tập đế với đời sống
1. Nhân và duyên của đời sống tập đế
2. Tâm thức là nhân tố của mọi hiện tượng
3. Căn nguyên của nghiệp thức mê vọng
4. Bất giác với nghiệp nhân sanh tử
5. Năng kiến với năng duyên
6. Tập đế qua duyên khởi pháp
7. Trước thực trạng mê vọng của chúng sanh 


Part Three: Cần dùng phật pháp di chuyển tập đế
1. Cần lìa xa ác pháp
2. Do đâu khó lìa ác pháp
3. Phước thiện hữu lậu còn xa thánh đạo
4. Xác định rõ thiện ác trong ta
5. Giải trừ xấu ác cần dụng đức hạnh
6. Càng nhiều ác nhân, càng lắm khổ quả
7. Y báo xấu bởi chánh báo xấu
8. Giá trị của chánh tri kiến
9. Nhiếp thọ chánh pháp
10. Vọng tưởng với chánh kiến
11. Hết thảy đều từ duyên khởi pháp
12. Pháp duyên khởi đầu tiên của chúng sanh.


Đạo hửu Nguyên Duyên chép và dịch sách này ra tiếng Anh - nguyện hồi hướng công đức này cùng tất cả chúng sanh đều chóng thành phật đạo. English Translation by Anh Tho Andres, alias Nguyên Duyên, as a contribution to the buddhist community (coming up).
About YourVietbooks.com
YourVietBooks is a collection of books on Vietnam for Readers who are interested in Vietnam's History, Culture, Language, Business & Management. Titles are available in English, French, German and Vietnamese. We promote Higher Education & Young Talents of Vietnam.
YourVietBooks is a Division by Saigon Business Corporation Pte Ltd - Singapore. Find out more about our translation and consulting services under YourVietnamExpert.com